StJ jayvee hosts St Clair - 2/13/14StJ varsity hosts St Clair - 2/13/14